Mục đích: Nhằm tiếp nhận các thông tin trong dư luận sinh viên về nơi ở (tình trạng mất cắp, tệ nạn xã hội,...), hay các thông tin bức xúc trong sinh viên...để Nhà Trường kịp thời hỗ trợ, tư vấn và giải quyết những vấn đề trên.

Hình thức hoạt động: Phòng Công tác Sinh viên sẽ tạo form báo cáo, tiếp nhận thông tin trực tuyến từ các em 24/7.

Quyền lợi tham gia hoạt động: Nhằm động viên khuyến khích cho các em khi tham gia. Phòng Công tác Sinh viên sẽ căn cứ vào quá trình báo cáo. Phòng sẽ lập danh sách đề nghị khen thưởng cấp Trường, hoặc biểu dương, hoặc cộng điểm rèn luyện vào cuối mỗi học kỳ.

Đăng ký đội tự quản ngoại trú

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn