Được thành lập năm 2007, Phòng Công tác Sinh viên (PCTSV) là đơn vị tham mưu giúp việc cho Ban Giám hiệu trong công tác thực hiện chế độ chính sách, học bổng-học phí, khen thưởng-kỷ luật sinh viên; tư vấn sinh viên (học tập, đời sống, chỗ ở, việc làm, ...); Chăm sóc sức khỏe; Quản lý sinh viên nội, ngoại trú trong thời gian học tập tại Trường Đại học Cần Thơ.

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn