Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh năm 2021, nhằm hỗ trợ sinh viên vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay, đồng thời tạo động lực cho sinh viên tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới Trường Đại học Cần Thơ cấp học bổng hỗ trợ cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt học bổng khuyến khích từ loại giỏi trở lên, nhưng chưa được cấp phát học bổng khuyến khích học tập trong học kỳ 1, 2021-2022, cụ thể:

-  230 sinh viên nhận học bổng hỗ trợ loại xuất sắc: 3.750.000 đồng/ học kỳ.

4148 sinh viên nhận học bổng hỗ trợ loại giỏi: 3.000.000 đồng/ học kỳ. 

Xem danh sách

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn