Số hiệu Ngày Trích yếu
5976/QĐ-ĐHCT 23/12/2013 Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường trong Trường ĐH Cần Thơ.
73/QĐ-ĐHCT 11/01/2017 Ban hành Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.
770/QĐ-ĐHCT 15/03/2017 Ban hành Quy chế cử sinh viên đi học tập ở nước ngoài.
937/QĐ-ĐHCT 14/05/2020 Ban hành Sổ tay sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
3627/QĐ-ĐHCT 27/10/2020 Về mục tiêu giáo dục của Trường Đại học Cần Thơ
29/NQ-HĐT 19/05/2020 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Cần Thơ
77/QĐ-ĐHCT 15/01/2021 Ban hành Quy chế cử sinh viên đi học tập ở nước ngoài
3064/TB-DDHCT 18/08/2023 Về việc Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cơ quan "an toàn về an ninh, trật tự"; tăng cường công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS; công tác phòng cháy và chữa cháy trong Nhà trường.
3175/HD-ĐHCT 30/08/2023

Hướng dẫn chuyển sang học một chương trình, một ngành đào tạo khác đối với sinh viên từ Khóa 47 trở về sau của Trường Đại học Cần Thơ 

Tải mẫu đơn

 

3924/TB-ĐHCT 23/10/2023 Thông báo về việc sinh viên đang học tại Trường có nhu cầu xét Chuyển sang học một chương trình, một ngành đào tạo khác
1041/QĐ-ĐHCT 29/03/2024 Quyết định Ban hành Quy định về công tác Tư vấn tâm lý, sức khỏe người học
1470/QĐ-ĐHCT 06/05/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị 02/TC-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc "Tăng cường công tác phối hợp giữa Nhà trường, gia đình và xã hội trong Phòng chống bạo lực học đường phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội" tại Trường Đại học Cần Thơ

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn