Số hiệu Ngày Trích yếu
53/1998/TTLY-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 25/08/1998 Thông tin số 53 nhằm hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên trường đào tạo công lập.
23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 28/04/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg về học bổng, chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 03/08/2009 Bổ sung hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT 13/09/2011 Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.
40/2012/TTBGDĐT 19/11/2012 Ban hành Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng an ninh.
16/2015/TT-BGDĐT 12/08/2015 Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.
10/2016/TT-BGDĐT 05/04/2016 Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.
3810/BGDĐT-GDCTHSSV 06/09/2021

Hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường ĐH, CĐSP năm học 2021 - 2022

Phụ lục các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo phục vụ "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2021 - 2022

08/2021/TT-BGDĐT 18/03/2021

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học

 

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn