Số hiệu Ngày Trích yếu
26/2005/PL-UBTVQH11 29/06/2005 Pháp lệnh này quy định về ưu đãi người có công với cách mạng.
67/2007/NĐ-CP 13/04/2007 Chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
152/2007/QĐ-TTg 14/09/2007 Học bổng, chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
157/2007/QĐ-TTg 27/09/2007 Tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
13/2010/NĐ-CP 27/02/2010 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.
539/2013/QĐ-TTg 01/04/2013 Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015.
66/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 Quyết định Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học.
86/2015/ND-CP 02/10/2015 Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 30/03/2016 Hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí.
751/QĐ-TTg 30/05/2017 Điều chỉnh mức vay đối với học sinh, sinh viên.
116/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.
81/2021/NĐ-CP 27/08/2021 Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
05/2022/QĐ-TTg 23/03/2022 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
09/2022/QĐ-TTg 04/04/2022 Quyết định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn