1/ Quy định kiểm tra: 

- Sinh viên có thể làm (không giới hạn số lần kiểm tra) (cập nhật)

- Sinh viên làm bài kiểm tra trong khoảng thời gian: 30 phút cho 30 câu hỏi.

- Kết quả kiểm tra có 2 hình thức: đạt; không đạt.

- Trường hợp không đạt: sinh viên phải thực hiện lại, trong học kỳ nếu sinh viên không đạt sẽ không được cộng 10 điểm vào nội dung được nêu tại gạch đầu hàng thứ nhất (do P.CTSV cập nhật), Điểm a, Khoản 1, Điều 7 trong Hướng dẫn Đánh giá kết quả rèn luyện.

- Trường hợp đạt: sinh viên phải trả lời đúng từ 20 câu trở lên.

- Sinh viên đạt yêu cầu: sẽ được cộng 10 điểm vào học kỳ I, năm học 2022 - 2023: nội dung được nêu tại gạch đầu hàng thứ nhất (do P.CTSV cập nhật), Điểm a, Khoản 1, Điều 7 trong Hướng dẫn Đánh giá kết quả rèn luyện.

2/ Đường dẫn tài liệu tham khảo: https://dsa.ctu.edu.vn/tin-an-3/529-mot-so-tai-lieu-van-ban-co-lien-quan-1.html

3/ Đường dẫn kiểm tra:  https://elearning.ctu.edu.vn/course/view.php?id=1158

Lưu ý: Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản đăng nhập máy tinh do nhà trường cấp.

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn