1/ Quy định kiểm tra: 

- Sinh viên có thể làm (không giới hạn số lần kiểm tra) đến hết ngày 03/6/2024

- Sinh viên làm bài kiểm tra trong khoảng thời gian: 30 phút cho 30 câu hỏi.

- Kết quả kiểm tra có 2 hình thức: đạt; không đạt.

- Trường hợp đạt: sinh viên phải trả lời đúng từ 20 câu trở lên.

- Trường hợp không đạt: sinh viên phải thực hiện lại, trong học kỳ nếu sinh viên không đạt sẽ bị trừ 03 điểm vào nội dung được nêu tại Điều 5, Mục I, điểm a, do Phòng CTSV cập nhật và Hướng dẫn Đánh giá kết quả rèn luyện.

2/ Đường dẫn tài liệu tham khảo: https://dsa.ctu.edu.vn/tin-an-3/529-mot-so-tai-lieu-van-ban-co-lien-quan-1.html

3/ Đường dẫn kiểm tra:  https://elearning.ctu.edu.vn/course/view.php?id=1158

Lưu ý: Sinh viên đăng nhập bằng tài khoản đăng nhập máy tinh do nhà trường cấp.

Xem chi tiết

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn