1/ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/04/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
2/ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
3/ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT, ngày 27/12/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4/ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15/8/2007 về học bổng khuyến khích đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
5/ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT, ngày 01/8/2013 Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
6/ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg, ngày 27/9/2007 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
7/ Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg, ngày 23/03/2022 về sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 157
8/ Công văn số 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 về Hướng dẫn thực hiện cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
9/ Quyết định số 1656/QĐ-TTg, ngày 19/11/2019 về điều chỉnh mức vay đối với học sinh, sinh viên.
10/ Công văn 2655/NHCS-TDSV, ngày 23/7/2013 về hướng dẫn thực hiện Quyết định 1196/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
11/ Thông tư số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 25 tháng 8 năm 1998 về hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng  và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
12/ Thông tư 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 3/8/2009 sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục 1 Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 25 tháng 8 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập.
13/ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
14/ Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
15/ Quyết định 1780/QĐ-ĐHCT, ngày 5/12/2008 về việc ban hành Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.
16/ Quyết định 73/QĐ-ĐHCT, ngày 11/01/2017 về việc ban hành Bảng đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (có hiệu lực từ học kỳ II, năm học 2016 - 2017).
xem chi tiết
17/ Quyết định 78/QĐ-ĐHCT, ngày 15/01/2021 về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện dành cho sinh viên bậc đại học hệ chính quy (có hiệu lực từ học kỳ II, năm học 2020 - 2021)
18/ Hướng dẫn số 1840/HD-ĐHCT, ngày 5/12/2008 về thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.
19/ Quyết định số 5976/QĐ-ĐHCT, ngày 23/12/2013 Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa học đường trong Trường ĐH Cần Thơ.
20/ Quyết định số 2067/QĐ-ĐHCT, ngày 4/12/2007 Ban hành Quy định về công tác CVHT.
21/ Quyết định 539/2013/QĐ-TTg, danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2013-2015.
22/ Quyết định 770/QĐ-ĐHCT, ngày 15/03/2017 về việc Ban hành Quy chế cử sinh viên đi học tập ở nước ngoài.
23/ Luật  số: 24/2018/QH14, ngày 12/08/2018 Luật An Ninh Mạng.
24/ Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg, ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn