1/ Được cung cấp dữ liệu về thông tin sinh viên trên trang CVHT (chức năng: Thông tin sinh viên)
2/ Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 3873/QĐ-ĐHCT, ngày 10/11/2020 Ban hành Quy định về công tác CVHT. xem chi tiết
3/ Quy trình đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến xem chi tiết - Hướng dẫn đánh giá ĐRL
4/ Nội dung tham khảo sinh hoạt CVHT đầu năm 2020 xem chi tiết 

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn