1/ Được cung cấp dữ liệu về thông tin sinh viên trên trang CVHT (chức năng: Thông tin sinh viên)
2/ Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 2067/QĐ-ĐHCT, ngày 04/12/2007 Ban hành Quy định về công tác CVHT. xem chi tiết
3/ Quy trình đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến xem chi tiết
4/ Nội dung tham khảo sinh hoạt CVHT đầu năm 2019 xem chi tiết 

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn