Thời gian họp mặt sinh viên dân tộc tỉnh Hậu Giang như sau:

- Thời gian: 07giờ 45, ngày 04/4/2019 (Thứ Năm)

- Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu;

Xem chi tiết thông báo

Thời gian họp mặt sinh viên dân tộc tỉnh Cà Mau như sau:

- Thời gian: 14 giờ 45, ngày 05/4/2019 (Thứ Sáu)

- Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu;

Xem chi tiết thông báo

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn