Theo tinh thần Kế hoạch số 62/KH-PC47, ngày 17/11/2017 về việc tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố Cần Thơ;Đoàn Thanh niên Trường, Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với Phòng PC47 thuộc Công an Thành phố Cần Thơ tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy cho sinh viên năm 2018 vào ngày 14/01/2018 tại Hội trường lớn, khu II - Đại học Cần Thơ.

Tham dự hoạt động, có TS. Nguyễn Thanh Tường, Trưởng phòng Công tác Sinh viên; Đại diện Phòng PA83 và Phòng PC47, Công an Thành phố Cần Thơ; và hơn 1.000 sinh viên tham dự.

Translate by Google

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn