Sinh viên có thể sử dụng các mẫu đơn từ theo mẫu của nhà Trường như sau:

- Mẫu đơn Phụ lục I Hỗ trợ chi phí học tập theo QĐ 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ

- Mẫu đơn xác nhận hộ nghèo *

- Mẫu đơn xác nhận hộ cận nghèo

- Đơn xin trợ cấp khó khăn đột xuất *

- Đơn xin trợ cấp xã hội *

- Mẫu 01 Ban hành theo Thông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH

- Giấy cam kết trả nợ *

- Giấy xác nhận vay vốn mẫu 01/TDSV *

- Đơn xin học lại mẫu 1a (áp dụng cho sinh viên tạm nghỉ vì lý do khác) *

- Đơn xin học lại mẫu 1b (áp dụng cho sinh viên tạm nghỉ với lý do trị bệnh) *

- Đơn xin học lại mẫu 1c (áp dụng cho sinh viên học lại vì bị đình chỉ học tập có thời hạn) *

- Đơn xin tạm nghỉ học vì bận việc riêng hay lý do khác *

- Đơn xin tạm nghỉ với lý do điều trị bệnh*

-  Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự *

-  Đơn xác nhận sinh viên Trường

- Giấy xác nhận sinh viên (Tiếng Anh)

- Mẫu đơn miễn giảm học phí theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP.

- Mẫu đơn đăng ký vay vốn theo lớp.

- Đơn xin ở Ký túc xá cho sinh viên Sau đại học, không chính quy của Trường

- Đơn xin chuyển trường *

- Mẫu đơn xin thôi học (lý do khác) *

- Đơn xin chuyển chương trình, ngành đào tạo (theo Quy trình hướng dẫn 1982/HD-ĐHCT)

Sinh viên với kiểm tra trực tuyến "sinh hoạt công dân sinh viên"

Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Tòa Nhà Điều hành, khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3 872 177
Email: pctsv@ctu.edu.vn